Picture
   เห็ดหลินจือ !!หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า เห็ดหมื่นปีเป็นสมุนไพรที่หายากมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในป่าเขาของประเทศจีน ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ในหลายประเทศ  รวมทั้งประเทศและได้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่วนพระองค์  สวนจิตรลดามีงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช  มีห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์  งานวิจัยเห็ด  โรงเพาะเห็ด มีโรงน้ำผลไม้ผลิตเห็ดหลินจือรสน้ำผึ้งบรรจุกระป๋อง  และผลิตฝานเป็นแผ่นบรรจุซองใช้บริโภคเพื่อการบำรุงร่างกาย

Picture
 เห็ดหลินจือ  ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา  มีนักวิชาการหลายประเทศได้ทำการวิจัยพืชสมุนไพรนี้กันอย่างกว้างขวาง  มีเอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่ออกมามากกว่าร้อยฉบับ  ทั้งในด้านการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี  สารออกฤทธิ์  สรรพคุณทางยา  การทดลองในห้องปฏิบัติการและรายงานเชิงสถิติทางการแพทย์ในการรักษาโรค ซึ่งพบทั้งฤทธิ์ใน การรักษาอาการแพ้    การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  การรักษาอาการแพ้   การลดไขมันในเลือด  การบรรเทาปวด ลดการอักเสบ การบำรุงตับ  การกำจัดพิษ  การรักษาคุ้มกันโรค  การบำรุงตับ  การกำจัดพิษ  การรักษาโรคความดันโลหิตสูง  การต่อต้านมะเร็ง โรคเบาหวาน   ไปจนกระทั่งการชลอความแก่  โดยเฉพาะการตรวจสอบทางด้วนพิษวิทยาพบว่าเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัย  ไม่มีอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด 

Picture
 
 เห็ดหลินจือ  ในประเทศไทย  มีองค์กรต่างๆ  ให้ความสนใจศึกษาทั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  คณะแพทย์ศาสตร์ต่างๆ  และทางองค์กรแห่งชาติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  คณะแพทย์ศาสตร์ต่างๆ และทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้ทำการผลิตเป็นยาเม็ดสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการบริโภค ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ให้การสนับสนุน  ในการประสานงานให้มีการพัฒนาทางวิชาการของเห็ดหลืนจือตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยอย่างมีขั้นตอน  ร่วมกับศูนย์รวมสวนเห็ดอรัญญญิกในการส่งเสริมการเพาะปลูกภายในประเทศ การสนับสนุนการใช้สมุนไพรเพื่อเสริม และทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน  เป็นการช่วยลดดุลกานำเข้ายาจากต่างประเทศ การพัฒนาการแพทย์ทางเลือกให้มีความหลากหลาย  การผสมผสานส่วนดีของการแพทย์อย่างทั่วถึง  อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการมี  " สุขภาพดีถ้วนหน้า "  ภายในปี ค.ศ.  2000 หรือ พ.ศ. 2543  ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลกต่อไป


               อย่างไรก็ตาม  เห็ดหลินจือ ก็เป็นเพียงหนึ่งในพืชสมุนไพรหลายอย่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ไม่ใช่เป็นเห็ดเทวดาที่จะรักษาผู้ป่วยได้ทุกโรค  การใช้จึงควรมีวิจารณญาณ  มีเหตุมีผล  มีความรู้ความเข้าใจสรรพคุณและวิธีการใช้ของเห็ดหลินจือ ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยดรคอย่างถูกต้อง และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและผู้บริโภคอย่างแท้จริง.....


               ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้  ความร่วมมือ  และให้ความสนใจมา ณ โอกาสนี้ด้วย





Leave a Reply.